Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Dzienny Dom Senior-WIGOR

Dzienny Dom Senior-WIGOR w Buadach Głogowskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dzienny Dom Senior-WIGOR.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-10-14
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Dworak.
 • E-mail: senior@glogow-mlp.pl
 • Telefon: 177897440

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Dziennego Domu Senior WIGOR
 • Adres: Budy Głogowskie 147
  36-060 Głogów Małopolski
 • E-mail: senior@glogow-mlp.pl
 • Telefon: 177897440

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku DDSW jest bardzo widoczne, łatwe do zlokalizowania, wyraźnie wyodrębnione. Na froncie budynku jest umieszczona tablica informacyjna. Wejście bezkolizyjne, drzwi wejściowe szerokie. Przed budynkiem znajduje się parking z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie łazienki wyposażone są w poręcze/uchwyty dla osób niepełnosprawnych. Łazienki wyposażone są w systemy przyzywowe, po przyciśnięciu uruchamia się sygnalizacja alarmowo-świetlna. W budynku znajdują się oznakowania dróg ewakuacyjnych oraz tablice informacyjne na temat rozkładu pomieszczeń. W budynku nie ma oznaczeń w języku migowym ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.