Regulamin

Zarządzenie nr 1/2015

Kierownika Dziennego Domu ;Senior- WIGOR;

W Budach Głogowskich

Z dnia  30.12.2015

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Dziennego Domu ;Senior –WIGOR w Budach Głogowskich. 

 

Na podstawie § 11 Statutu Dziennego Domu  ;Senior- WIGOR; w Budach Głogowskich stanowiącego  załącznik do uchwały      nr XIX   / 162/2015   Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu ; Senior- WIGOR w Budach Głogowskich, zarządzam co następuje ;

 

  • 1.

Wprowadza się Regulamin Organizacyjny Dziennego Domu ; Senior- WIGOR;  w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

  • 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.