Statut

STATUS DZIENNEGO DOMU „SENIOR – WIGOR”

W BUDACH GŁOGOWSKICH

I.POSTANOWIENIE OGÓLNE

 

 • 1

1.Dzienny Dom „Senior – WIGOR” w Budach Głogowskich jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Głogów Małopolski, zwaną dalej „Dziennym Domem”

 1. Dzienny Dom realizuje zdania wynikające z Programu Wieloletniego „Senior – WIGOR”

na lata 2015-2020

 1. Siedziba Dziennego Domu znajduje się w Budach Głogowskich 147.
 2. Dzienny Dom „Senior – WIGOR” używa pieczęci zgodnie z nazwą Dziennego Domu w pełnym brzmieniu: Dzienny Dom „ Senior – WIGOR” w Budach Głogowskich, Budy Głogowskie 147, 36-060 Głogów Małopolski.

 

 • 2

Dzienny Dom działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2015 r. poz. 1515)
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DZ. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm)
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr. 1616)
 • niniejszego Statutu,
 • innych przepisów prawa.

 

 • 3
 1. Dzienny Dom obejmuje swoim zasięgiem działania gminę Głogów Małopolski.
 2. Z usług Dziennego Domu mogą korzystać osoby zamieszkałe na terenie Gminy Głogów Małopolski, które ukończyły 60 rok życia, w szczególności osoby: samotne, dotknięte problemem niepełnosprawności, chorobami wieku starczego, problemem ubóstwa, zagrożone wykluczeniem z życia społecznego, w tym osoby korzystające z pomocy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim, zwane dalej „seniorami”.
 3. O przyjęciu do Dziennego Domu decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnianie co najmniej jednego z kryteriów, o których mowa w ust. 2.

 

 • 4

Dzienny Dom jest jednostką budżetową, finansowaną ze środków Programu Wieloletniego „Senior – WIGOR” na lata 2015-2020 oraz ze środków własnych gminy Głogów Małopolski

 

 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI I ZASADY FUNKCJIONOWANIA

DZIENNEGO DOMU

 

 • 5

 

1.Dzienny Dom ma na celu poprawę jakości życia seniorów poprzez kreowanie pozytywnego wpływu na samopoczucie, samoocenę, kondycję fizyczną i umysłową.

 1. Dzienny Dom zapewnia:

1) wsparcie i pomoc w codziennych czynnościach

2) wyżywienie

3) aktywność fizyczną i rehabilitację

4) wsparcie i poradnictwo specjalistyczne

5) dostęp do usług kulturalnych oraz rekreacyjnych.

 1. Dzienny Dom umożliwia:

1) integrację społeczną środowiska seniorów

2) integrację międzypokoleniową

3) aktywizację w zakresie rozwoju osobistego oraz kulturowego

4) pokonywanie barier i ograniczeń

5) zwiększenie motywacji do wyznaczania sobie nowych celów

6) motywowanie do prowadzenia aktywnego, zdrowego stylu życia

7) rozwijanie umiejętności, zdolności i talentów

 • 6

1.Dzienny Dom prowadzi swoją działalność w szczególności poprzez:

1) zapewnienie wyżywienia

2) zapewnienie dostępu do sprzętów gospodarstwa domowego

3) zapewnienie dostępu do komputera

4) zapewnienie pomocy w zakresie wykonywania podstawowych czynności życia          codziennego

 1. Uczestnicy mogą korzystać ze specjalistycznej pomocy dostosowanej do potrzeb.
 2. Zajęcia organizowane w Dziennym Domu SA dostosowane do zainteresowań oraz możliwości uczestników.

4.Pobyt w Dziennym Domu jest bezpłatny.

 1. Rada Miejska w Głogowie Małopolskim może ustalić zasady odpłatności za wyżywienie w Dziennym Domu, w drodze odrębnej uchwały.
 • 7

Dzienny Dom jest otwarty 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), w wymiarze 8 godzin dziennie.

 • 8

Pracownicy Dziennego Domu w celu zapewnienia integracji społecznej uczestników współpracują z rodzinami, opiekunami i innymi osobami bliskimi oraz instytucjami, organizacjami i podmiotami działającymi na rzecz osób w podeszłym wieku.

 

III. ORGANIZACJA DZIENNEGO DOMU

 

 • 9
 1. Dziennym Domem kieruje Kierownik, który jest zatrudniony i zwalniany przez Burmistrza Głogowa Małopolskiego.
 2. Kierownik zatrudnia osoby niezbędne do realizacji zadań Dziennego Domu oraz wykonuje wobec osób zatrudnionych w Dziennym Domu czynności z zakresu prawa pracy.
 3. Kierownik zarządza Dziennym Domem, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za jego działalność.
 4. Kierownik działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Głogowa Małopolskiego.
 5. Szczegółowy zakres czynności i obowiązków Kierownika ustala Burmistrz Głogowa Małopolskiego.

 

 • 10

 

Kierownik nawiązuje współpracę z wolontariuszami.

 • 11

 

Szczegółowe zasady funkcjonowania Dziennego Domu, strukturę oraz wewnętrzną organizację określa Kierownik w regulaminie organizacyjnym.

 

 

 1. GOSPODARKA FINANSOWA

 

 • 12

1.Gospodarka finansowa Dziennego Domu prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Dzienny Dom posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

 

 • 13

 

Podstawą gospodarki finansowej Dziennego Domu jest roczny plan finansowy opracowany przez Kierownika.

 


 1. NADZÓR NAD DZIENNYM DOMEM

 

 • 14

 

Kontrolę i nadzór nad działalnością Dziennego Domu oraz pracą Kierownika realizuje Burmistrz Głogowa Małopolskiego.

 • 15

Nadzór nad działalnością Dziennego Domu sprawuje Wojewoda Podkarpacki, który do  15-go lutego każdego roku otrzymuje sprawozdanie merytoryczne z działalności Dziennego Domu w poprzednim roku budżetowym.

 

 • 16

Kierownik składa Radzie Miejskiej w Głogowie Małopolskim coroczne sprawozdanie z działalności Dziennego Domu w poprzednim roku budżetowym, na sesji Rady poświęconej problematyce pomocy społecznej oraz każde żądanie Rady.

 

 1. POSTANOWIENIE KONCOWE

 

 • 17
 1. Zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
 2. W sprawach nieregulowanych niniejszym Statutem maja zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.                                                                                                                                             

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                   Aleksander Jurek